INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ( W jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe)

Firma Maxon Nieruchomości sp. z o.o jest administratorem Twoich danych osobowych, co oznacza, że odpowiadamy za bezpieczne korzystanie z danych, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jakie dane przetwarzamy ?

Warunkiem skorzystania z usług każdego pośrednika w obrocie nieruchomościami jest podanie i umożliwienie weryfikacji Twoich podstawowych danych osobowych – takich, jak: imię i nazwisko, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, obywatelstwo, numer PESEL; (a gdy go nie nadano: daty urodzenia, a od dnia: 13.07.2018 r. także : państwa urodzenia)

Wprowadzenie tego warunku nie jest naszą decyzją, ale wynika z przepisów prawa (ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to od dnia 13.07.2018 r w celu weryfikacji Twoich danych, niezbędne jest ponadto podanie podania nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, a także identyfikacja osoby upoważnionej do działania w imieniu naszego Klienta, jak i osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącymi naszymi Klientami.

Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do realizacji umowy pośrednictwa i umożliwienia nam pośredniczenia w transakcjach takich jak sprzedaż, czy najem nieruchomości oraz tworzenia warunków do bezpiecznego ich przeprowadzenia.

Abyśmy mogli utrzymywać ze sobą kontakt i odpowiadać na Twoje pytania - prosimy o podanie adresu zamieszkania (a także, jeśli macie takie życzenie: adresu korespondencyjnego). Jest to również niezbędne, aby móc przesyłać korespondencję, związaną z realizacją usług pośrednictwa. (przykładowo: treść każdej proponowanej zmiany warunków łączącej nas umowy , wystawioną fakturę i inne).

Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu, pozwolą nam kontaktować się z Tobą w sposób szybki i dogodny (np. wysyłanie ofert, umawianie spotkań i prezentacji itp.)

W trakcie realizacji umowy lub świadcząc usługi pośrednictwa, wchodzimy w posiadanie innych Twoich danych w tym takich, które wynikają z dokumentacji nieruchomości oraz samej transakcji co do nieruchomości (np. jej sprzedaży). Każdy pośrednik w obrocie nieruchomościami ma prawo wglądu do takich rejestrów, jak: księgi wieczyste, czy ewidencja ludności w zakresie obowiązku meldunkowego (podstawa prawna to: art. 181a ustawy o gospodarce nieruchomościami)

Jeżeli transakcja będzie przeprowadzana w formie aktu notarialnego - możesz zostać poproszony o przedstawienie danych, wymaganych przez notariusza oraz dodatkowej niezbędnej dokumentacji nieruchomości , która może zawierać także Twoje dane osobowe.

Nasze rozmowy mogą być nagrywane w trosce o najwyższą jakość obsługi. Chcemy mieć pewność, że jak najpełniej realizujemy Twoje życzenia i oczekiwania co do naszej współpracy.

Osoby, które zgłosiły się do nas z portalu internetowego, informujemy dodatkowo, że: przetwarzamy dane, które podaliście w formularzu kontaktowym - takie jak, np. imię/ nazwisko/ numer telefonu/ adres e-mail; Źródłem tych danych jest nieruchomościowy portal internetowy.

Informacja, dla osób odwiedzających nasze strony internetowych o cookies (tzw. ciasteczkach) - w osobnym opracowaniu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane:

Dodatkowe ograniczenia terminu przechowywania danych:

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane przekazujemy:

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Przysługujące Tobie uprawnienia dotyczące danych osobowych:

Możesz złożyć do nas wniosek o:

Zakres każdego z wymienionych poniżej praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Ciebie danych oraz od celu ich przetwarzania.

A ponadto, przysługuje Ci:

Prawo sprzeciwu:

Sprzeciw można wnieść wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w następujących sytuacjach:

W obydwu przypadkach, sprzeciw można wnieść w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody:

Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele i sposoby wykorzystania Twoich danych. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać. Nie będzie jednak to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody.

Sposób: Z powyższych praw możesz skorzystać, np. wysyłając wniosek na nasz adres (podany poniżej) lub składając go osobiście w naszej siedzibie lub jednym z naszych oddziałów, a ponadto za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontraktowego na naszej stronie internetowej www.maxon.pl , https://klienci.maxon.pl. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, pozwalających nam Ciebie uwierzytelnić.

W ten sam sposób, możesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie od nas poprzez e-mail lub telefon: informacji handlowych lub marketingowych (dotyczących naszych usług i ofert nieruchomości).

Prawo wniesienia skargi:

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym Rozporządzenia. Niemniej prosilibyśmy o skontaktowanie się wcześniej z nami w celu polubownego wyjaśnienia Twojej sprawy, zanim zdecydujesz się wystąpić do organu.

Nasze dane kontaktowe:

MAXON NIERUCHOMOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44C, Tel. (22) 530 60 00; e-mail: maxon@maxon.pl ;

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

inspektor@maxon.pl

Zapraszamy do kontaktu, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości.